Bölüm stajının amacı, öğrencilere Ziraat Fakültesi'nde öğrenim gördüğü Bahçe Bitkileri lisans programı ile ilgili konularda pratik beceri, bilgi, görgü ve mesleki deneyim kazandırmaktır.

Bahçe Bitkileri bölümü öğrencilerinin 40 iş günüdür. Stajların başlama ve bitiş tarihleri staj komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu'nca saptanır. Tüm derslerinde başarılı olmuş ya da devam koşulunu sağlamış öğrencilerin dönem içi staj yapma taleplerine ilişkin staj tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Bölüm Stajları, Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri Bölümleri ile konularla ilgili Bakanlıklara ait kuruluşlarda, özel kuruluşlarda ve yurt dışında ki ilgili kuruluşlarda yapılır. Öğrenci staj yapacağı kuruluştan ilgili yetkilinin öğrenciyi kabul edildiğine belirten yazıyı içeren staj yeri kabul formunu bölüm staj komisyonuna teslim eder.

Öğrencinin bulduğu staj yeri Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde öğrenci stajını o iş yerinde yapabilir.

01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yasası uyarınca her bir öğrenci için Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine girişi yapılır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının her stajyer öğrenci için üniversite tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptırılması gerektiğinden ilgili sigorta formlarının öğrenci tarafından doldurulması ve Fakülteye teslim edilmesi gerekir.

Bölüm stajlarının değerlendirilmesi program/bölüm öğretim üye ve yardımcılarından oluşturulan 3 kişilik bir komisyon tarafından sözlü sınav şeklinde yapılır. Değerlendirmede, staj başarı belgesi ve staj defteri birlikte ele alınır. Staj, değerlendirilirken değerlendirme formu kullanılarak "Başarılı" ya da "Başarısız" olarak değerlendirilir. Başarısızlık halinde staj tekrarlanır.

Staj dönem içinde kesintisiz ve bölünemez. Ancak aşağıdaki hallerde öğrenciler mazeretli sayılırlar:

a- Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Üniversite hastaneleri yada Devlet hastanelerinden alınmış rapor ile belgelendirilmiş hastalık halleri,

b- Hastalık dışında doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj sorumlusunun yazılı izin verdiği 5(beş) iş gününü aşmayan devamsızlıklar.

Staj süresince her türlü mazeretli ve/veya mazeretsiz devamsızlıklar gün ve saat olarak tamamlanır. Resmi tatil ve bayram günleri staj süresinden sayılmaz. Stajını yapmayan veya stajlarda başarılı olamayanlar öğrenciler mezun olamazlar. Bunlar dışındaki nedenlerle devamsızlıkları 3 (üç) iş gününü aşanların stajları kesilir. Bu durumda olanlar stajı tekrarlarlar.

Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu iş yeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iç güvenliğiyle ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadır. Ayrıca staj süresince stajer öğrenciler Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranamazlar. Verilen görevleri yapmayan kurallara uymayan öğrencilerin durumu, kuruluşun müdürü tarafından Dekanlığa bildirilir.

Kuruluşun müdürünün uygun bulması halinde çevredeki tarımsal veya endüstriyel kuruluşların incelenmesi amacıyla geziler düzenlenebilir.

Öğrenciler staj süresince staj defteri tutarlar, çalıştıkları konular ve uygulamaları bu deftere işlerler. Bu defterler kuruluşlarda staj yöneticisi tarafından haftada en az bir kez görülür ve imzalanır.

 

Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi için tıklayınız.

Staj Başvurularında İzlenecek Yol için tıklayınız.

Staj Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Staj Zorunluluk Belgesi için tıklayınız.

Staj Bilgi Formu için tıklayınız.

İş Yeri Staj Sözleşmesi için tıklayınız.

Staj Başarı ve Değerlendirme Belgesi için tıklayınız.